ATLAS ENERJİ

Ankara: Phone : [90 312] 438 50 77
Fax : [90 312] 438 22 66
İskenderun: Phone : [90 326] 656 33 00
Fax : [90 326] 656 33 09
e-mail : atlas@atlasenerji.com.tr

Diler Holding mevcut işlerinin hacmini artırmayı ve iştigal alanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de elektrik enerjisi açığı beklenmesi ve Holding'in kendi şirketlerinin enerji tüketim değerleri dikkate alındığında elektrik üretim yatırımları Holding için uygun bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Diler, Türkiye enerji sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayan gruplardan biri olmayı hedef almış ve bunu gerçekleştirmek için 2005 yılında Diler Elektrik Üretim A.Ş.'ni, 2008 yılında ise Atlas Enerji Üretim A.Ş.'ni kurmuştur.

Atlas Enerji Üretim A.Ş. elektrik üretimi ve ticareti amacıyla kurulmuştur. Şirket merkezi İstanbul'da olup projelerle ilgili tüm resmi formaliteler ve teknik konular Ankara'daki temsilcilik ofisinden, kömür yakıtlı termik santral ise İskenderun'dan yönetilmektedir.

Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2 x 600 MW İskenderun Kömür yakıtlı Termik Santral Projesinin elektrik üretim lisansını EPDK'dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) almış bulunmaktadır. Şirket, uzun vadede, doğal gaz, rüzgar ve jeotermal santralları kurmayı da planlamaktadır.

2 x 600 MW Termik Santral Projesi iki safhada tamamlanmıştır. İlk safhada ilk ünite ile iki üniteye ortak tesisler (baca, türbin-jeneratör binası, su tasfiye tesisi binası, deniz suyu ile soğutma sistemi inşaat işleri, kömür depolama alanı, vb.) yapılmıştır. İki ünite yılda 8.500.000 MWh üretecektir.

Santralın tasarımında süperkritik kazan teknolojisi olarak dizayn edilmiş olup soğutma suyu olarak deniz suyu kullanılmıştır. Santral Türkiye'nin tüm çevre mevzuatına uygun olarak işletilmektedir.

İskenderun termik santralı projesinin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Olumlu Kararı Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmıştır.

İlk ünite Ağustos-2014'de, ikinci ünite Aralık-2014'de ticari işletmeye girmiştir.

Termik santralda yaklaşık 280 personel çalışmaktadır.

Türkiye'de halen kişi başına yıllık elektrik tüketimi 2,090 kWh olup 6,460 kWh'lik Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altındadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 2004-2020 yılları arası için yapılan öngörülerde %7.7'lik kümülatif yıllık artış oranı ile Türkiye'deki kişi başına yıllık tüketimin 2020 yılında 5,700 kWh'e ulaşması beklenmektedir.

Atlas Enerji Üretim A.Ş, Türkiye enerji sektörünün önemli katılımcılarından biridir.

2 X 600 MW ATLAS İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ

Kül, alçı Çimento Sanayi hammaddesi olduğu için ilgili fabrikalara yarı mamül olarak satılmaktadır.

Ulusal Elektrik Şebekesi işletmecisi (TEİAŞ) santral sahasına yaklaşık 1 km uzaklıktaki bağlantı noktasına bağlantı sağlanmıştır.

Çevresel Duyarlılık

Türkiye, AB mevzuatını ve politikalarını uygulamaya özen göstermektedir. Bu nedenle, projede genellikle hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik mevcut en iyi teknikler kullanılmıştır.

Termik santral projesinin fiziksel ve biyolojik çevre üzerindeki etkileri ile bu etkileri önleme, azaltma ve rehabilite etmeye yönelik olarak alınacak yasal, idari ve teknik tedbirler projenin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nda açıkça belirtilmiştir. Söz konusu Rapor uyarınca, santralın atıkları (gaz emisyonları, sıvı atıklar) dahil tüm çevresel etkileri Türk Çevre Mevzuatı'na uygundur.

Atlas Enerji ile santral yüklenici firması arasındaki sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan santral teknik şartnameleri Türk Çevre Mevzuatı'nın gerektirdiği şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Atlas İskenderun Termik Santralı 10 mg/Nm³ değeriyle baca gazı toz emisyonu yönünden Türkiye'nin en temiz santralidir. Bu durum klasik elektrostatik filtre yerine torba filtre sistemi kullanılarak sağlanmıştır.

Baca çıkışındaki gazın toz (partikül madde) konsantrasyonu 10 mg/Nm³ olacaktır. Çevre mevzuatına uygun şekilde yapılan hesaplamalarda baca yüksekliği 100 metre çıkmasına rağmen sözleşme şartnamelerinde ve ÇED Raporunda belirtildiği gibi Atlas Enerji proje sahası çevresinde daha iyi gaz emisyon değerleri elde edilmesi için bacayı 210 metre yükseklikte yapmaya karar verilmiştir.

Baca gazı NOx konsantrasyonu; denitrifikasyon (deNOx) ünitesi vasıtasıyla, SOx konsantrasyonu Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi absorplama kulesinde yaş kireçtaşı metoduyla desülfürizasyon (deSOx) işleminde limit değerlere indirilmektedir.

Santralın bölgedeki mevcut hava kalitesine etkisini belirlemek için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış bir uzman şirket tarafından bacadan çıkacak SO2, NOx ve partikül madde (toz) kütlesel debileri, proje sahası çevresindeki diğer gaz emisyonu kaynakları, baca yüksekliği, baca gazı çıkış hızı, meteorolojik ve topografik koşullar dikkate alınarak bir Hava Kirliliği Dağılımı Modelleme çalışması yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelikte belirtildiği üzere, hava kirliliği modelleme çalışması ortasında termik santralın bulunduğu 21 km x 21 km boyutlarında, baca yüksekliğinin 50 katı yarıçaplı (210 m x 50 = 10.500 m) daireyi içeren bir alan için gerçekleştirilmiştir. Belirtilen alanda potansiyel kirlilik seviyeleri incelenmiş ve sonuçlar yer seviyesindeki kirlilik konsantrasyonları cinsinden hesaplanmıştır.

Yaptırılan hava kirliliği modelleme çalışması santraldan çıkacak potansiyel emisyonların mevcut hava kalitesini önemli ölçüde değiştirmeyeceğini ve gaz emisyonu değerlerinin en kötü işletme koşullarında bile çevre mevzuatında verilen sınır değerleri aşmayacağını göstermiştir.

Santralda kömür yakılması sonucu oluşan baca gazı emisyon değerleri sürekli olarak izlenmekte, baca gazı debisi sürekli ölçülerek ve sonuçlar PM (toz), O2, SO2, CO, NO2, sıcaklık ve kütlesel debi belirlemesi için kaydedilerek, ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerçek zamanlı (online) olarak iletilmektedir.

Kömür ithalatı 31.12.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği' ne uygun şekilde yapılmaktadır.

Santral için ithal edilecek kömür iskelede gemiden boşaltılarak tozumayı önleyici ve toz tutucu ekipmanlarla donatılmış kapalı galeriler içinde yer alan konveyörler vasıtasıyla kömür stok sahasına nakledilmektedir. Kömür stok sahasından sonraki kapalı kömür konveyör galerileri, kömür kırıcı binası ve kömür bunkerleri de toz tutma sistemleriyle donatılmıştır.

Santralın deniz suyu ile soğutma sistemi de denize deşarj edilecek suyun özellikleri (ΔT sıcaklık yükselmesi dahil) açısından Türk Çevre Mevzuatı'na uygun olacaktır.

Santralın çeşitli kısımlarından çıkacak atık sular Atık Su Tasfiye Tesisi'nde arıtıldıktan sonra Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki şartlar sağlanarak OSB Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir.

Santral ekipmanları ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmayan gürültü seviyelerine sahip olacak şekilde seçilmiştir.

Şikayet ve sorularınız için; cevre@atlasenerji.com.tr

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ - CE -

ISO-IEC 27001 - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

LABORATUVAR DENEY LİSTESİ